RSS

Quotes

อย่าส่งจิตออกนอก

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

__________________________________________________________________________

จิตส่งออกนอก  เป็นสมุทัย

ผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์

จิตเห็นจิตเป็นมรรค

ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

__________________________________________________________________________

“พวกเราเองที่ชอบแบ่งชีวิตเป็นสองส่วน

ชีวิตช่วงนี้เป็นเวลาปฏิบัติ

ช่วงนี้เป็นเวลาไม่ต้องปฏิบัติ

ตราบใดที่ยังรู้สึกชีวิตมีสองส่วนนะ

ชาตินี้ยังไกลต่อมรรคผลนิพพาน

แต่ถ้ารู้สึกชีวิตนี้มีแต่เรื่องปฏิบัติ

แต่ว่าเผลอบ้างรู้บ้าง เผลอบ้างรู้บ้าง

อันนี้แหละใกล้กับมรรคผลนิพพาน”

— หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

จากหนังสือประมวลธรรมเทศนา ๑

__________________________________________________________________________

เย ธัมมา เหตุปปะภะวา

เตสัง เหตุง ตถาคะโต

เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ

เอวัง วาที มหาสมโณ

สิ่งเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

พระตถาคต (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสเหตุของสิ่งเหล่านั้น

รวมทั้งความดับของสิ่งเหล่านั้นด้วย

พระมหาสมณะได้ตรัสไว้อย่างนี้

__________________________________________________________________________

 

ไม่ว่าธรรมส่วนใด ถ้าสำคัญ “ตน” ว่าเสวย เป็นอันผิดทั้งนั้นหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

__________________________________________________________________________
การศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟัง สิ่งที่ได้ก็คือ สัญญา (ความจำ) การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติสิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่สนใจ กลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึง เป็นลักษณะของคนไม่เอาไหนเลย ก็ในเมื่อมรรคผลนิพพานในศาสนาสมณโคดมในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ กลับเหลวไหลไม่สนใจ เมื่อถึงศาสนาพระศรีอาริย์ก็ยิ่งเหลวไหลมากกว่านี้อีก

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
วัดบูรพารราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

__________________________________________________________________________
ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของความเพียรแล้ว อาจคิดว่าความขยันหมั่นเพียรในภารกิจต่างๆ มันเป็นทุกข์ลำบากเหนื่อยยากมิใช่หรือ จริงดังนั้น คนตกน้ำไม่ยอมว่ายมีหวังตายโดยถ่ายเดียว จะรอดมาได้แต่เฉพาะคนที่ว่ายน้ำได้หมายพึ่งตนเองเท่านั้น
ทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกนี้ หากไม่มีทุกข์กับความเพียรเสียแล้ว ใครๆ ในโลกนี้จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้า ตลอดถึงพระนิพพานคนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดี ใครว่าตนวิเศษวิโสหรือฉลาดเฉียบแหลม คนนั้น

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
__________________________________________________________________________
สนิมเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กฉันใด ความชั่วเมื่อเกิดแล้วย่อมทำลายตัวเองหลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

__________________________________________________________________________
กามนี้มันหมุนรอบโลก มันเป็นเจ้าโลก กามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กัน เกิดก็เพราะกาม รักก็เพราะกาม ชังก็เพราะกาม กามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำ ธารน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดี
กามตัณหาที่ไม่พอดี ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

__________________________________________________________________________
อย่าทำผิดซ้ำซาก
จงระลึกถึงคติพจน์ว่า
“Do no wrong is do nothing!
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย!”
ความผิดนี้แหละเป็นครูอย่างดี ควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิดพลาด และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษ คือความผิด จะได้ตรงกับคำว่า “เจ็บแล้วต้องจำ” ตัวทำเอง ผิดเองนี้แหละเป็นอาจารย์ผู้วิเศษ เป็น “Good Example-ตัวอย่างที่ดี” เพื่อจะได้จดจำไว้สังวรระวังไม่ให้ผิดต่อไปแล้วตั้งต้นใหม่ด้วยความไม่เลินเล่อ เผลอประมาท อดีตที่ผิดไปแล้ว ก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้ว แต่อาจารย์ผู้วิเศษยังคงอยู่คอยกระซิบเตือนใจอยู่เสมอทุกขณะว่า “ระวัง ! อย่างประมาทนะ ! อย่างให้ผิดพลาดเช่นนั้นอีกนะท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ)
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

__________________________________________________________________________
มนุษย์นั้นโง่ ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลว ใช่แต่เท่านั้น เรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีก ของดีก็ไม่อยากจะสนใจ ส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระแด่วๆ เอาใจไปจดไปจำ เนื้อก็ไม่ได้กิน หนังก็ไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอคนไม่มีธรรมะ ก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ ต้องไปนั่งตากแดด ตากฝน และตากลม อยู่ทั้งกลางวันกลาง

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

__________________________________________________________________________
คนเราโดยมากมักถืออุปสรรคเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจ เลยท้อแท้ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือดำเนินกิจการให้รุดหน้าต่อไป
ส่วนผู้ที่มีความเข้มแข็ง หรือจะทำจิตใจของตนให้เข้มแข็งต่อไป จะต้องถืออุปสรรคอันตรายต่างๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริม บารมีของพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

__________________________________________________________________________
ธรรมะ… ท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง แล้วแก้ไขตัวเองไปเรื่องจนสมบูรณ์ได้
กิเลสนี้อยู่ประจำตลอดเวลา และกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิท ปิดหูปิดตา ไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

__________________________________________________________________________
สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้
อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มาถึง ดังนั้น เรามาสนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหมพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

__________________________________________________________________________
การภาวนา คือ การลดความโง่ของตัวเอง ผู้ที่หาว่าไม่มีเวลาภาวนา คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตัวเองพระอาจารย์ชยสาโร
วัดป่านานาชาติ
อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

__________________________________________________________________________
Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.
อย่ารอจนเหล็กร้อนแล้วจึงตี จงทำให้มันร้อนเสียด้วยการตี
William Butler Yeats
(กวีเอกชาวไอริส ค.ศ. 1865-1939)
__________________________________________________________________________
ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย  …..  ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
ผู้ไม่ประมาทไม่มีวันตาย  …..  ผู้ประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว
กวีบทนี้ทำให้พระเจ้าอโศกเปลี่ยนจากกษัตริย์ที่ดุร้ายมาเป็นชาวพุทธชั้นนำ
เอามาจากทวิตเตอร์ของท่าน ว.วชิรเมธี
__________________________________________________________________________
Advertisements
 

One response to “Quotes

  1. Krib

    January 6, 2010 at 00:17

    อนุโมทนา ไว้จะเข้ามาอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับพี่

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: