RSS

เค้าเดินจงกรมกันยังไงนะ?

07 May

คุณดังตฤณสอนพื้นฐานวิธีเดินจงกรมไว้ได้อย่างเข้าใจง่ายมากครับ กดฟังได้เลยครับ นาทีที่ [1:35]

ส่วนตัวแล้ว ผมชอบพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนมากครับ พระพุทธเจ้าท่านสอนได้เรียบง่าย ตรงประเด็น ชัดเจนมากๆ

มหาสติปัฏฐานสูตร อิริยาปถบรรพ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่าเราเดิน เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือ เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ

ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่

อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่น อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=10&A=6257

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการเดินจงกรม – พระพุทธเจ้า vs งานวิจัยฝรั่ง

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 7, 2012 in ธรรมะ

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: