RSS

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

09 Nov

ได้รับมาจาก Fw Mail ครับ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก… เราทุกคนรู้จักพุทธประวัติหลายๆตอน แต่เราไม่รู้กันเท่าไหร่เลยว่า เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นก่อนหลังกันยังไง…

ทีนี้พอผมได้รับ Fw Mail นี้ ผมตื่นเต้นมากเลยครับ เพราะนี่คือคำตอบที่ผมสงสัยมานาน …​ จริงๆแล้วผมเคยได้ยินชื่อหนังสือ “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” มานานแล้ว แต่จนด้วยปัญญา หาซื้อหาอ่านไม่ได้เลย

ขออนุโมทนาบุญกับผู้เผยแพร่ทุกท่านด้วยนะครับ

******************************************

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

เป็นหนังสือที่พรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัติ  ในครั้งพุทธกาล  ตั้งแต่เริ่มประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา  45  พรรษา  พร้อมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์  ตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่.

พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาไว้ดังนี้
พรรษาที่ 1  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี
พรรษาที่ 2-4  กรุงราชคฤห์
พรรษาที่ 5  กูฏาคารสาลา  ป่ามหาวัน  กรุงเวสาลี
พรรษาที่ 6  มกุลบรรพต
พรรษาที่ 7  สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พรรษาที่ 8  เภสกลาวัน  สุงสุมารคิระ
พรรษาที่ 9  กรุงโกสัมพี
พรรษาที่ 10  ป่าปาริเลยยกะ
พรรษาที่ 11  ทักขิณาศิริ  เอกนาฬา
พรรษาที่ 12  เมืองเวรัญชา
พรรษาที่ 13  จาลิยบรรพต
พรรษาที่ 14  พระเชตวัน  กรุงสาวัตถี
พรรษาที่ 15  กรุงกบิลพัสดุ์
พรรษาที่ 16  เมืองอาฬวี
พรรษาที่ 17  กรุงราชคฤห์
พรรษาที่ 18-19  จาลิยบรรพต
พรรษาที่ 20  กรุงราชคฤห์
พรรษาที่ 21-45  พระเชตวันบ้าง  ปุพพารามบ้าง ณ กรุงสาวัตถี

ขอบคุณที่มาของรูปครับ: http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=669

******************************************

ไฟล์เสียงทั้งหมด 55 ไฟล์ บีบอัดไว้ให้ดาว์โหลดกัน 3 ไฟล์

ดาว์โหลดไฟล์ที่ 1 – 15 ได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.cddhamma2010.org/CDzip/CD201_CD250/CD234/FileCD01.zip

ดาว์โหลดไฟล์ที่ 16 – 30 ได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.cddhamma2010.org/CDzip/CD201_CD250/CD234/FileCD02.zip

ดาว์โหลดไฟล์ที่ 31 – 55 ได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.cddhamma2010.org/CDzip/CD201_CD250/CD234/FileCD03.zip

******************************************

เพื่อให้ท่านผู้สนใจพุทธประวัติเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
จึงขอนำข้อมูลมานำเสนอ…พุทธกิจ 45 พรรษา มีดังนี้

พรรษาที่ ๑

จำพรรษาที่อิสิปตนมฤคทายวัน

– โปรดปัญจวัคคีย์ สังฆรัตนะ เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก

– โปรดพระยสะ และสหาย ๔๕ คน

ออกพรรษา

– ให้สาวก ๖๐ รูป มีอำนาจบวชกุลบุตร ได้โดยวิธีให้รับไตรสรณคมน์

– โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ รูป

– โปรดชฎิลสามพี่น้อง บวชเป็นเอหิภิกขุ ๑,๐๐๐ รูป แสดงอาทิตตปริยายสูตรสำเร็จพระอรหันต์หมด

– ไปราชคฤห์โปรดชาวเมืองและพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน

– ถวายวัดเวฬุวันเป็นวัดแรก

– ให้สงฆ์สาวกรับอารามที่มีผู้ถวายได้

– พระอัญญาโกณฑัญญะบวชปุณณมันตานีบุตร ( ลูกน้องสาว ) บรรลุอรหันต์

– ได้ ๒ อัครสาวก อุปติสสะและโกลิตะบวชบรรรลุเป็นพระอรหันต์

– บวชพระมหากัสสปะโดยรับโอวาท ๓ ข้อ

พรรษาที่ ๒

จำพรรษาที่เวฬุวัน

ออกพรรษา เสด็จเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี

– สอนพระอานนท์ให้สาธ ยายรัตนสูตร บรรเทาภัยของชาวเมือง

– พระอานนท์ฟังกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ( ของพระปุณณมันตาณีบุตร) เป็นพระโสดาบัน

พรรษาที่ ๓

จำพรรษาที่เวฬุวัน

– ราชคฤหเศรษฐี ขอสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์ เป็นที่พำนักถาวร

– อนุญาตเภสัช ๕ ชนิด และภัตฯ ประเภทต่างๆ

– อนุญาตการอุปสมบทโดยวิธีญัตติจตุตถกรรม

– พระสารีบุตรบวชให้ราธะพราหมณ์เป็นรูปแรก

– อนุญาตวันประชุมสงฆ์ และแสดงธรรมใน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า ของข้างขึ้นและข้างแรม

พรรษาที่ ๔

จำพรรษาที่เวฬุวัน

– โปรดหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นพระโสดาบัน

– ถวายชีวกอัมพวันอนุญาตผ้าไตรจีวร ๓ ผืน,ผ้าจีวร ๖ ชนิด

ออกพรรษา

– เทศน์โปรดพุทธบิดา สำเร็จพระอรหันต์และนิพพาน และจุดเพลิงพระบรมศพ

พรรษาที่ ๕

จำพรรษาที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน นอกเมืองเวสาลี

– พระนางประชาบดี ยอมรับคุรุธรรม ๘ ประการ บวชเป็นภิกษุณีองค์แรก แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์

– พระนางยโสธราบวชในสำนักพระนางประชาบดีเถรี บรรลุเป็นพระอรหันต์

– นางรูปนันทา บวชตามหมู่ญาติ ทรงแสดงฤทธิ์โปรด สำเร็จเป็นพระอรหันต์

ออกพรรษา

– เสด็จไปภัททิยนคร แคว้นอังคะ โปรดเมณฑกะเศรษฐี ธนัญชัยเศรษฐี นางวิสาขาและหมู่ญาติ เป็นพระโสดาบัน

– ทรงอนุญาตโครสทั้ง ๕ ทรงอนุญาตนํ้าผลไม้ทุกชนิด ( เว้นนํ้ากับเมล็ดนํ้าข้าวเปลือก) นํ้าใบไม้ทุกชนิด ( เว้นนํ้าผักดอง ) นํ้าดอกไม้ทุกชนิด ( เว้นนํ้าดอกมะซาง ) นํ้าอ้อยสด ทรงอนุญาตให้ฉันผักสดทุกชนิด และของขบฉันที่ทำด้วยแป้ง ให้ฉันผลไม้ได้ทุกชนิด

– แสดงมหาปเทส ๔ สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับสงฆ์

พรรษาที่ ๖

จำพรรษาที่ มกุลบรรพต แคว้นมคธ

– ห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

– ปรารภจะแสดงยมกปาฏิหาริย์เอง

ออกพรรษา

– เดียรถีย์สร้างสำนักหลังวัดเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศล เปลี่ยนเป็นสร้างอารามสำหรับภิกษุณี เรียกราชการาม

– เพ็ญเดือน ๘ แสดงยมกปาฏิหาริย์ นอกเมืองสาวัตถี

พรรษาที่ ๗

จำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

– แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสจนบรรลุเป็นพระโสดาบัน

– เรื่องอังกุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร

– ลงจากชั้นดาวดึงส์ ที่ประตูเมืองสังกัสสะ หลัง

ออกพรรษา

– เสด็จกรุงสาวัตถี

– ปรารภเรื่องนางปฏิปูชิกา ภรรยาของมาลาภารีเทพบุตร

– นางจิญจมาณวิกา ใส่ความพระพุทธเจ้า ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรก

พรรษาที่ ๘

จำพรรษาที่เภสกฬาวัน ภัคคชนบท

– บิดาของสิงคาลกมานพบวช บรรลุพระอรหันต์

ออกพรรษา

– บัญญัติสิกขาบทเรื่องการผิงไฟของภิกษุ

– โปรดมาคันทิยาพราหมณ์และภรรยา จนขอบวชทั้ง ๒ คนแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

– นางมาคันทิยาผู้เป็นธิดาผูกจิตอาฆาตในพระศาสดา

– เศรษฐีโกสัมพี ๓ คนตามไปฟังธรรมที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้สร้าง โฆสิตาราม ปาวาริการาม และกุกกุฏาราม ถวายที่โกสัมพี

พรรษาที่ ๙

จำพรรษาที่โกสัมพี

– เรื่องนางสามาวดี ได้เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทน ถูกนางมาคันทิยาวางแผนเผาทั้งปราสาทจนตาย

ออกพรรษา

– สงฆ์ที่โฆสิตาราม โกสัมพี แตกความสามัคคี

พรรษาที่ ๑๐

จำพรรษาที่รักขิตวัน (ป่าปาริเลยยกะ) อยู่ระหว่างกรุงโกสัมพีกับกรุงสาวัตถี

– ช้างปาริเลยยกะและวานรถวายอุปัฏฐากพระพุมธองค์

ออกพรรษา

– หมู่สงฆ์ชาวโกสัมพีมาขอขมาต่อพระองค์ ทำให้สังฆสามัคคี

พรรษาที่ ๑๑

จำพรรษาที่หมู่บ้านพราหมณ์ เอกนาลา ใต้เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

ออกพรรษา ไม่ปรากฏหลักฐาน

พรรษาที่ ๑๒

จำพรรษาที่ควงไม้สะเดา เมืองเวรัญชา

– ทรงไม่อนุญาตให้มีการบัญญัติสิกขาบท

ออกพรรษา

– เรื่องเอรกปัตตนาคราช

– พระนางปชาบดีเถรี ทูลลานิพพาน ประชุมเพลิง

– การอุปสมบท ๘ วิธี

พรรษาที่ ๑๓

จำพรรษาที่จาลิกบรรพต เมืองจาลิกา

– เรื่องพระเมฆิยะ

ออกพรรษา

– แสดงมงคลสูตร ๓๘ ประการ

– แสดงกรณีเมตตาสูตร

– เรื่องพระพาหิยะทารุจิริยะ

– พระอัญญาโกณฑัญญะทูลลานิพพาน

พรรษาที่ ๑๔

จำพรรษาที่วัดเชตวัน สาวัตถี

– สามเณรราหุลอุปสมบท

– ตรัสภัทเทกรัตตคาถา

– แสดงนิธิกัณฑสูตร

ออกพรรษา

– บัญญัติวิธีกรานกฐิน

– อนุญาตสงฆ์ รับการปวารณาปัจจัยเภสัชเป็นนิตย์

พรรษาที่ ๑๕

จำพรรษาที่นิโคธาราม กรุงกบิลพัสดุ์

– เจ้าศากายะถวายสัณฐาคาร

– แสดงสัปปุริสธรรม ๗ ประการ

– เรื่องพระเจ้าสุปปพุทธะถูกธรณีสูบลงอเวจี

ออกพรรษา

– ไม่ปรากฏหลักฐาน

พรรษาที่ ๑๖

อัคคาฬวเจดีย์วิหาร เมืองอาฬวี
– ปราบฤทธิ์เดชของอาฬวกยักษ์

พรรษาที่ ๑๗

จำพรรษาที่วัดเวฬุวัน

– พระทัพพมัลลบุตรทูลลานิพพาน

ออกพรรษา

– เรื่องพระวักกลิ

พรรษาที่ ๑๘

จำพรรษาที่จาลิกบรรพต เมืองจาลิกา

ออกพรรษา

– เสด็จเมืองอาฬาวีครั้งที่๒

– โปรดธิดาช่างหูกบรรลุโสดาปัตติผล

– ช่างหูกผู้เป็นบิดาขอบวชสำเร็จอารหัตตผล

– ตรัสอริยทรัพย์ ๗ ประการ

พรรษาที่ ๑๙

จำพรรษาที่จาลิกบรรพต เขตเมืองจาลิกา

ออกพรรษา

– เรื่องโปรดโจรองคุลีมาล

– เรื่องสันตติมหาอำมาตย์บรรลุอรหัตตผลแล้วนิพพาน

พรรษาที่ ๒๐

จำพรรษาที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์

– พระอานนท์ได้เป็นอุปัฏฐากประจำพระองค์

– พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ

พรรษาที่ ๒๑-๔๕

จำพรรษาที่วัดเชตวัน หรือ วัดบุพพาราม สลับกันไป

ออกพรรษาที่จาริกไปตามตำบลต่างๆ เพื่อโปรดเวไนยสัตว์

ประมาณพรรษาที่๒๑ จำวัดที่บุพพาราม สาวัตถี

– พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโทกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ครั้งแรก
– พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโทกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ครั้งแรก

ประมาณพรรษาที่๒๖ พระราหุลนิพพาน

พรรษาที่๓๗ เทวทัตคิดปกครองสงฆ์

– วางแผนปลงพระชนม์พระศาสดา

– ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร

– พระเทวทัตถูกธรณีสูบ

พรรษาที่๓๘ แสดงสามัญญผลสูตรแก่อชาตศัตรู

– อชาตศัตรูแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

– กรุงสาวัตถี

– อำมาตย์ก่อการขบถ

– พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์

– พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างวงศ์ศากยะ

– พระเจ้าวิฑูฑภะสิ้นพระชนม์

พรรษาที่๔๓ พระยโสธราเถรีนิพพาน

พรรษาที่๔๔ แสดงธรรมที่วัดเชตวัน

– ตอบปัญหาเทวดา

ออกพรรษา

– พระสารีบุตรทูลลานิพพาน

– พระสารีบุตรโปรดมารดาจนบรรลุโสดาปัตติผลพระสารีบุตรนิพพาน

– พระโมคคัลลานะถูกโจรที่เดียรถีย์จ้างมาทำร้าย

– พระโมคคัลลานะนิพพาน

– นางอัมพปาลีถวายอาราม นางอัมพปาลีบรรลุธรรม

พรรษาที่๔๕ ภิกษุจำพรรษารอบกรุงเวสาลี

– ตรัสอานุภาพอิทธิบาท ๔

– ทรงปลงอายุสังขาร ตรัสโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

– นายจุลทะถวายสุกรมัททวะ

– ตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔แห่ง

– วิธีปฏิบัติกับพุทธสรีระปัจฉิมโอวาทแก่ภิกษุ

– เสด็จปรินิพพาน

ข้อมูลโดย WebSnow จากเว็บพลังจิต
ขออนุโมทนาด้วยครับ

*********************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพพุทธประวัติ

Book Reviews – ปฐมสมโพธิกถา: หนังสือภาพพุทธประวัติ

ภาพจากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on November 9, 2010 in ธรรมะ

 

Tags: , , , ,

3 responses to “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

 1. ฺพี่บาส

  November 10, 2010 at 10:02

  สาธุน้อง

   
 2. Trang Suwannasilp

  November 10, 2010 at 20:43

  จริงๆแล้วต้องอนุโมทนากับแอนครับ ที่ส่งmailนี้มาให้อ่านกัน

   
 3. iooi

  December 13, 2010 at 23:05

  thanks a lot

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: