RSS

มิลินทปัญหา

[ผมกำลังทะยอยลงเนื้อหาเพิ่มเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี ขออภัยด้วยนะครับ]

บุพพโยค ความนำ

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๑

๐๑

ปัญหาที่ ๑

พระเจ้ามิลินทลองปัญญาพระนาคเสน และทรงไล่เลียงถึงชื่อ นามปัญหา

๐๒

ปัญหาที่ ๒

ว่าถึงจำนวนปีทีพระนาคเสนบวช วัสสปัญหา

๐๓

ปัญหาที่ ๓

ว่าถึงความประสงค์แห่งการบวช และตกลงที่จะพูดกันโดยเชิงนักปราชญ์ ติกขปริญญาปัญหา

๐๔

ปัญหาที่ ๔

อันตกายอำมาตย์เรียนถามว่า อะไรเป็นนาคเสน อันตกายปัญหา

๐๕

ปัญหาที่ ๕

ว่าถึงประโยชน์ของการบวช ปัพพชาปัญหา

๐๖

ปัญหาที่ ๖

ถามว่า คนตายไปแล้ว ไม่มาเกิดอีกมีบ้างหรือไม่ ปฏิสนธิคหณปัญหา

๐๗

ปัญหาที่ ๗

ถามว่าผู้ที่ไม่มาเกิดอีกเป็นเพราะอะไร มนสิการปัญหา

๐๘

ปัญหาที่ ๘

ถามว่า โยนิโสมนสิการและปัญญา มีลักษณะอย่างไร มนสิการลักขณปัญหา

๐๙

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า ศีลมีลักษณะอย่างไร ศีลปติฏฐานลักขณปัญหา

๑๐

ปัญหาที่ ๑๐

ถามว่า ศรัทธามีลักษณะอย่างไร ศรัทธาลักขณปัญหา

๑๑

ปัญหาที่ ๑๑

ถามว่า วิริยะความเพียรมีลักษณะอย่างไร วิริยลักขณปัญหา

๑๒

ปัญหาที่ ๑๒

ถามว่า สติมีลักษณะอย่างไร สติลักขณปัญหา

๑๓

ปัญหาที่ ๑๓

ถามว่า สมาธิมีลักษณะอย่างไร สมาธิลักขณปัญหา

๑๔

ปัญหาที่ ๑๔

ถามว่า ปัญญามีลักษณะอย่างไร ปัญญาลักขณปัญหา

๑๕

ปัญหาที่ ๑๕

ถามว่า ความดีมีมากอย่าง แต่ว่าถึงประโยชน์สำเร็จเป็นอย่างเดียวกัน มีบ้างหรือไม่ นานาเอกกิจจกรณปัญหา

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๒

๑๖

ปัญหาที่ ๑

ถามว่า ผู้ที่ตายไปแล้วเกิดอีก จะยังคงเป็นผู้นั้น หรือจะเปลี่ยนไปเป็นคนอื่น ธัมมสันตติปัญหา

๑๗

ปัญหาที่ ๒

ถามว่า ผู้ที่ตายไปแล้วไม่มาเกิดอีก ตัวเขาเองจะรู้หรือไม่ นับปฏิสนธิคณชานนปัญหา

๑๘

ปัญหาที่ ๓

ถามว่า ญาณ กับปัญญาเป็นอันเดียวกันมิใช่หรือ ปัญญานิรุชฌน

๑๙

ปัญหาที่ ๔

ถามว่า ผู้ที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกระหว่างยังมีชีวิตอยู่ จะรู้สึกต่อความลำบากหรือไม่ ปรินิพพานปัญหา

๒๐

ปัญหาที่ ๕

ถามว่า สุขเวทนาเป็นกุศลหรืออกุศล หรือ อพยากฤต สุขเวทนาปัญหา

๒๑

ปัญหาที่ ๖

ถามว่า คนตายไปแล้ว อะไรจักกลับมาเกิดต่อไปอีก นามรูปปฏิสนธิคหณปัญหา

๒๒

ปัญหาที่ ๗

ถามว่า ตัวเธอจักกลับมาเกิดอีกหรือไม่ ปุนปฏิสนธิคหณปัยหา

๒๓

ปัญหาที่ ๘

ถามว่า นามรูป คืออะไร นามรูปปัญหา

๒๔

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า คนเราต้องเกิดมากชาติด้วยกันทุกคนหรือ ทีฆมัทธานปัญหา

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๓

๒๕

ปัญหาที่ ๑

ถามว่า อะไรเป็นเหตุให้เวียนเกิด เวียนตายกันอยู่ อัทธานปัญหา

๒๖

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยการจะกำหนดว่า คนเราชาติแรกเกิด เกิดเป็นอะไร อยู่ที่ไหน จะรู้ได้หรือไม่ ปุริมโกฏิปัญหา

๒๗

ปัญหาที่ ๓

ถามว่า คนเราเมื่อก่อนมาเกิดเป็นด้วยมีอะไรอยู่ จึงเกิดมากันได้ โกฏิยาปุริมปัญหา

๒๘

ปัญหาที่ ๔

ถามว่า บุญบาปเกิดขึ้นในขณะนี้มีหรือไม่ สังขารชายนปัญหา

๒๙

ปัญหาที่ ๕

ถามว่า สิ่งที่แรกผุดเกิดเป็นคน เป็นสัตว์มีหรือไม่ อภวันตสังขารปัญหา

๓๐

ปัญหาที่ ๖

ถามเรื่องเจตภูต เวทคูปัญหา

๓๑

ปัญหาที่ ๗

ถามว่า วิญญาณ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดในที่ใด มโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นหรือ จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปัญหา

๓๒

ปัญหาที่ ๘

ถามว่า ผัสสะมีลักษณะอย่างไร ผัสสลักขณปัญหา

๓๓

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า เวทนามีลักษณะอย่างไร เวทนาลักขณปัญหา

๓๔

ปัญหาที่ ๑๐

ถามว่า สัญญามีลักษณะอย่างไร สัญญาลักขณปัญหา

๓๕

ปัญหาที่ ๑๑

ถามว่า เจตนามีลักษณะอย่างไร เจตนาลักขณปัญหา

๓๖

ปัญหาที่ ๑๒

ถามว่า วิญญาณมีลักษณะอย่างไร วิญญาณลักขณปัญหา

๓๗

ปัญหาที่ ๑๓

ถามว่า วิตกมีลักษณะอย่างไร วิตักกลักขณปัญหา

๓๘

ปัญหาที่ ๑๔

ถามว่า วิจารมีลักษณะอย่างไร วิจารลักขณปัญหา

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๔

๓๙

ปัญหาที่ ๑

ถามว่า ธรรมคือวิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิตก วิจาร ซึ่งถ้าเกิดร่วมขณะกัน จะแยกออกได้หรือไม่ เอกภาวคตปัญหา

๔๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าถึงเกลือ ซึ่งจะรู้จักได้ด้วยอะไร โลณลักขณปัญหา

๔๑

ปัญหาที่ ๓

ถามว่า กิริยาที่เห็นรูป ได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส แตะต้อง ทั้ง ๕ นี้ มีฐานที่เกิดต่างกัน หรือเหมือนกัน ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา

๔๒

ปัญหาที่ ๔

ถามว่า เหตุไร มนุษย์จึงต่างกัน กัมมนานากรณปัญหา

๔๓

ปัญหาที่ ๕

ถามว่า ทำไมจึงต้องเตรียมตัวไว้ดับความทุกข์ ปฏิกัจเจววายามกรณปัญหา

๔๔

ปัญหาที่ ๖

ถามว่า เหตุไรสัตว์นรกจึงทนทานต่อไฟนรกได้ นิรยอุณหาการปัญหา

๔๕

ปัญหาที่ ๗

ถามว่า จริงหรือที่แผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำ ปฐวีสัณฐารกปัญหา

๔๖

ปัญหาที่ ๘

ถามถึงเรื่องพระนิพพาน นิโรธนิพพานปัญหา

๔๗

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า ทุกคนได้พระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นหรือ นิพพานลภนปัญหา

๔๘

ปัญหาที่ ๑๐

ถามว่า ผู้ที่ยังไม่ได้พระนิพพาน จะรู้ว่าพระนิพพานเป็นสุขได้อย่างไร นิพพานสุขภาวชานนปัญหา

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๕

๔๙

ปัญหาที่ ๑

ถามว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา

๕๐

ปัญหาที่ ๒

ถามว่า พระพุทธเจ้าไม่มีใครดีเท่าเทียมจริงหรือ พุทธานุตตรภาวปัญหา

๕๑

ปัญหาที่ ๓

ถามว่า คนอื่นเล่าจะรู้ได้อย่างไรว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษจริง พุทธานุตตรชานนปัญหา

๕๒

ปัญหาที่ ๔

ถามว่า ตัวเธอได้เห็นธรรมแล้วหรือ ธัมมทิฏฐปัญหา

๕๓

ปัญหาที่ ๕

ถามว่า ปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดด้วยอาการอย่างงไร นจสังกมติปฏิสนธิคหณปัญหา

๕๔

ปัญหาที่ ๖

ถามว่า เจตภูตมีหรือไม่ เวทคูปัญหา

๕๕

ปัญหาที่ ๗

ถามว่า คนตายมีส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งร่างกายนี้ ไปเป็นร่างกายหน้าบ้างหรือไม่ สังกมนปัญหา

๕๖

ปัญหาที่ ๘

ถามว่า บุญบาปเมื่อยังไม่ให้ผล ไปอยู่ที่ไหน กัมมผลอัตถิภาวปัญหา

๕๗

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า ผู้ที่ยังต้องเกิดต่อไป เขาจะรู้ตัวหรือไม่ว่าจะต้องเกิดอีก อุปัชชนชานนปัญหา

๕๘

ปัญหาที่ ๑๐

ถามว่า เวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ไหน พุทธนิทัสสนปัญหา

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๖

๕๙

ปัญหาที่ ๑

ถามว่า บรรพชิตบางพวก ยังมีความรักร่างกายอยู่หรือ กายอัปปิยปัญหา

๖๐

ปัญหาที่ ๒

ถามว่า เหตุไฉนพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สัมปัตตกาลปัญหา

๖๑

ปัญหาที่ ๓

ถามว่า พระพุทธเจ้ามีพระสรีรกายได้อย่างพระมหาบุรุษจริงหรือ ทวัตตึสมหาปุริสลักขณปัญหา

๖๒

ปัญหาที่ ๔

ถามว่า ข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งอยู่ในพรหมวิหาร จะมีชื่อว่าพระองค์ทรงเอาอย่างพรหมหรือ พรหมจารีปัญหา

๖๓

ปัญหาที่ ๕

ถามว่า ใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของพระพุทธเจ้า อุปสัมปันนปัญหา

๖๔

ปัญหาที่ ๖

ถามว่า น้ำตาของคนเช่นไร จัดเป็นยาได้ อัสสุปัญหา

๖๕

ปัญหาที่ ๗

ถามว่า คนที่ยังมีกำหนัด กับคนที่ไม่มีความกำหนัด มีข้อที่เหมือนกันอยู่บ้างหรือไม่ รสปฏิสังเวทีปัญหา

๖๖

ปัญหาที่ ๘

ถามว่า ที่อยู่ของปัญญา อยู่ที่ไหน ปัญญาปติฏฐานปัญหา

๖๗

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า สังสารวัฏได้แก่อาการเช่นไร สังสารวัฏปัญหา

๖๘

ปัญหาที่ ๑๐

ถามว่า อะไรที่ทำให้จำกิจการไว้ได้นาน ๆ จิรกตสรณปัญหา

๖๙

ปัญหาที่ ๑๑

ถามว่า สติ เกิดขึ้นได้เอง หรือเกิดจากผู้อื่น สติอภิชานนปัญหา

มิลินทปัญหา วรรคที่ ๗

๗๐

ปัญหาที่ ๑

ถามถึงสติ เกิดแต่อาการเท่าไร สติอาการปัญหา

๗๑

ปัญหาที่ ๒

ถามว่า ผู้ที่ทำบาปมาตั้ง ๑๐๐ ปี ถ้าเวลาจะตาย ทำจิตให้ผ่องใสได้ก็ไปสุคคติ จะไปได้จริงหรือ วัสสปัญหา

๗๒

ปัญหาที่ ๓

ถามว่า จะเพียรดับทุกข์ที่ยังไม่มาถึงจะได้หรือไม่ อนาคตปัญหา

๗๓

ปัญหาที่ ๔

ถามว่า มนุษย์เราจะไปพรหมโลก จะถึงได้ในทันที ทีเดียวหรือ ทูรพรหมโลกปัญหา

๗๔

ปัญหาที่ ๕

ถามว่า ตายพร้อมกัน คน ๑ ไปเกิดพรหมโลก อีกคน ๑ ไปเกิด กัสมีรนคร คนไหนจะไปเกิดก่อน พรหมกัษมีระนครปัญหา

๗๕

ปัญหาที่ ๖

ถามว่า ผู้ที่ตายไปเกิดในพรหมโลก ขณะเมื่อไปมีวรรณสัณฐานอย่างไร ปรโลกคตนีลปีตาทิวัณณคตปัญหา

๗๖

ปัญหาที่ ๗

ถามว่า คนเราเมื่อเข้าไปเกิดในครรภ์มารดา เข้าไปทางไหน มาตุกุจฉิปัญหา

๗๗

ปัญหาที่ ๘

ถามว่า จะได้อริยมรรคอริยผลด้วยองคคุณเท่าไร สัตตโพชเงคปัญหา

๗๘

ปัญหาที่ ๙

ถามว่า บุญกับบาป ใหนจะจับใจกว่ากัน บาปปุญญพหุการปัญหา

๗๙

ปัญหาที่ ๑๐

ถามว่า คนหนึ่งรู้จักบาป อีกคนหนึ่งไม่รู้จัก เมื่อกระทำบาป คนไหนจะบาปมากกว่า ชานอชานปัญหา

๘๐

ปัญหาที่ ๑๑

ถามว่า มนุษย์เราจะเหาะได้หรือไม่ อุตตรกุรูปัญหา

๘๑

ปัญหาที่ ๑๒

ถามว่า กระดูกสัตว์ยาวตั้ง ๑๐๐ โยชน์ มีบ้างหรือไม่ ทีฆอัฏฐิกปัยหา

๘๒

ปัญหาที่ ๑๓

ถามว่า คนเราจะให้สงบเงียบได้สนิทจะได้หรือไม่ อัสสาสปัสสาสปัญหา

๘๓

ปัญหาที่ ๑๔

ถามว่า ทะเล ได้แก่อะไร สมุททปัญหา

๘๔

ปัญหาที่ ๑๕

ถามว่า สิ่งที่ละเอียดจะตัดได้ด้วยอะไร สุขุมัจเฉทนปัญหา

๘๕

ปัญหาที่ ๑๖

ถามว่า วิญญาณความรู้แจ้ง ปัญญาความรอบรู้ เจตภูต ทั้ง ๓ นี้ ต่างกันอย่างไร วิญญาณทินานัตถภาวปัญหา

๘๖

ปัญหาที่ ๑๗

ว่าด้วย พระพุทธเจ้าทรงกระทำกิจ ซึ่งยากที่จะกระทำได้ อรูปวัตตภาวทุกกรปัญหา

๘๗

ปัญหาที่ ๑๘

ว่าด้วยพระเจ้ามิลินท์ตรัสปวารณากะพระนาคเสน ทุกกรปัญหา

๘๘

นอกวรรค

ถามว่า เรื่องพระนางปชาบดีโคตมีทรงถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้า โคตมีวัตถุทานปัญหา

ปรารภเมณฑกปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๑

๘๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยพวกเดียรถีย์ท้วงการบูชาพระพุทธเจ้า วัชฌาวัชฌปัญหา

๙๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า สัพพัญญูปัญหา

๙๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงบวชให้พระเทวทัต เทวทัตตปัพพชิตปัญหา

๙๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยเหตุแห่งแผ่นดินไหว ภูมิจลนปัญหา

๙๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยพระเจ้าสีวิราชทรงควักพระเนตรให้ทาน แล้วทรงได้ทิพจักษุแทน สีวิรัญโญจักขุทานปัญหา

๙๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยเหตุแห่งการที่สัตว์ถือปฏิสนธิ คัพภาวักกันติปัญหา

๙๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยพระสัทธรรมอันตรธาน สัทธัมมอันตรธานปัญหา

๙๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงละอกุศลให้หมดสิ้น หรือยังเหลืออยู่บ้าง สัพพัญญุตํปัตตปัญหา

๙๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยพระพุทธเจ้ายังทรงเข้าฌานอยู่ ตถาคตอุตตริกรณียาภาวปัญหา

๙๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยกำลังแห่งอิทธิบาทธรรม อิทธปาทพลทัสสนปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๒

๙๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยกำลังแห่งการทรงอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อย ขุททานฺขุททกปัญหา

๑๐๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนธรรมไม่มีปิดบัง ฐปนาพยากรณปัญหา

๑๐๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยสัตว์ทุกจำพวกย่อมหวาดกลัวต่อความตาย มัจจุภายนปัญหา

๑๐๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยอำนาจพระปริตรเป็นอุบายกันความตายได้ มัจจุปาสามุตติกปัยหา

๑๐๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยลาภของพระพุทธเจ้า ลาภันตรายปัญหา

๑๐๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์สุขแก่หมู่สัตว์ สัพพสัตตหิตจรณปัญหา

๑๐๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยโลกุตรธรรมประเสริฐสุด เสฏฐธัมมปัญหา

๑๐๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยพระเทวทัตทำสังฆเภท ตถาคตอเภชชปริสปัญหา

๑๐๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยคนไม่รู้จักทำบาป อชานนโตปาปกรณอปุญญปัญหา

๑๐๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ ภิกขุคณอเปกขภาวปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๓

๑๐๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงอวัยวะที่ลับให้เสลพราหมณ์ดู วัตถุคุยหทัสสนปัญหา

๑๑๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามีพระดำรัสเป็นสุจริต ตถาคตผรุสวาจนนัตถีติปัญหา

๑๑๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยหมีกับไม้สะคร้อ รุกขเจตนาเจตนปัญหา

๑๑๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยการถวายบิณฑบาตครั้งที่มีผลมากที่สุด เทวปิณฑปาตหัปผลภาวปัญหา

๑๑๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยการทำการบูชา พุทธปูชานุญาตปัยหา

๑๑๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยสะเก็ดหินกระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้า ภควโตปาทปัปปฏิกปติตปัญหา

๑๑๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยการแสดงทานกถามิใช่แทนการพูดเทียมขอ ภิคีตโภชนทานกถายกถนปัญหา

๑๑๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงพระดำริเมื่อแรกโปรดสัตว์ ภควโตธัมมเทสนายอัปโปสุกตภาวปัญหา

๑๑๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ พุทธจริยานาจริยปัญหา

๑๑๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยองคคุณของสมณะ อัคคานัคคสมณปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๔

๑๑๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเสริมคำยกย่องพระองค์ วัณณภณนปัญหา

๑๒๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยมิให้เบียดเบียนสัตว์ อหึสานิคคหปัญหา

๑๒๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงขับไล่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ภิกขุปณามปัญหา

๑๒๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระอัครสาวกพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์เข้าเฝ้า สัพพัญญูสยปณามปัญหา

๑๒๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยบรรพชิตมีโอกาสได้มรรคผลมากกว่าฆราวาส คิหิปัพพชิตปฏิปันนวัณณนปัญหา

๑๒๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยมิให้อาลัยที่อยู่ อนิเกตานาลยกรณปัญหา

๑๒๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเสวยพระกระยาหารมากน้อยเท่าไร อุทรสังยมปัญหา

๑๒๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยการแสดงพระปาฏิโมกข์ ธัมมวินยปฏิจฉันนปัญหา

๑๒๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยอาบัติ มุสาวาทครุลหุภาวปัญหา

๑๒๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยทรงยกย่องพระพากุละ ยาจโยคปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๕

๑๒๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยอำนาจฤทธิ์กับอำนาจบาป อิทธิยากัมมวิปากปัญหา

๑๓๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยธรรมดาของพระโพธิสัตว์จะมาทรงอุบัติในชาติเป็นพระพุทธเจ้า โพธิสัตตธัมมตาปัญหา

๑๓๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยให้ตัดความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อัตตวินิปาตนปัญหา

๑๓๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยพระสุวรรณสามถูกยิง เมตตานิสังสปัญหา

๑๓๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยผลของกุศล อกุศล กุสลากุสลกริสฺสสมาสมปัญหา

๑๓๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยนางอมราเทวีไม่ประพฤติมิจฉาจาร อมราเทวีปัญหา

๑๓๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยความไม่หวาดกลัวของพระขีณาสพ ขีณาสวอภายนปัญหา

๑๓๖

ปัญหาที่ ๘

ซ้ำกับปัญหาที่ ๖ เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๔ สันถวปัญหา

๑๓๗

ปัญหาที่ ๙

ซ้ำกับปัญหาที่ ๑๐ เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๔ ภควโตอัปปาพาธปัญหา

๑๓๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยมรรคเป็นของเก่าหรือใหม่ อนุปันนมัคคอุปปาทปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๖

๑๓๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยปฏิปทาสายกลาง ปฏิปทาโทสปัญหา

๑๔๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยธรรมทำไม่ให้เนิ่นช้า นิปปัญจธรรมปัญหา

๑๔๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยคฤหัสถ์สำเร็จพระอรหันต์ คิหิอรหัตตปัญหา

๑๔๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ โลมกัสสปปัญหา

๑๔๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยโชติปาลมาณพบริภาษพระพุทธกัสสป ฉัททันตโชติปาลอารัพภปัญหา

๑๔๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยวาสนาของนายฆฏการช่างหม้อ ฆฏิการปัญหา

๑๔๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาด้วย เป็นพราหมณ์ด้วย ภควโตราชปัญหา

๑๔๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงอุบัติในยุคเดียวกัน ๒ องค์ไม่ได้ ทวินนํ พุทธานํ โลเกนุปปัชชนปัญหา

๑๔๗

ปัญหาที่ ๙

เหมือนปัญหาที่ ๕ เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๔

๑๔๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยคนที่ต้องลาเพศจากสมณะ หินายาวัตตนปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๗

๑๔๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยความรู้สึกของพระอริยะและของปุถุชน อรหโตกายิกเจตสิกเวทนาปัญหา

๑๕๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยเหตุที่พระอรหันต์ไม่มีความทุกข์ กายิกเจตสิกเวทนาอนานากรณปัยหา

๑๕๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกลับบวชอีก อภิสมยันตรายกราปัญหา

๑๕๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยสมณะและคฤหัสถ์ทุศีล สมณทุศีลคิหิทุสีลปัญหา

๑๕๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยน้ำมีชีวิตหรือไม่ อุทกสัตตาชีวปัญหา

๑๕๔

ปัญหาที่ ๖

ซ้ำกับปัญหาที่ ๓ ในวรรคที่ ๖ คิหิปัพพชิตานํขีณาสวปัญหา

๑๕๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีในโลกเลย โลเกนัตถิภาวปัญญหา

๑๕๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยพระอรหันต์ต้องอาบัติหรือไม่ อรหันตสัมโมหปัญหา

๑๕๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เกิดแต่กรรมแต่ฤดู นิพพานอัตถิภาวปัญหา

๑๕๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยสิ่งที่เกิดแต่กรรมแต่ฤดู กัมมัชชากัมมัชชปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๘

๑๕๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยยักษ์มีหรือไม่ ยกขานํ มรณภาวปัญหา

๑๖๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยเหตุทรงบัญญัติสิกขาบทไม่พร้อมกัน สิกขาปทอปัญญปนปัญหา

๑๖๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยโรคของพระอาทิตย์ สุริยโรคภาวปัญหา

๑๖๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยฤดูที่พระอาทิตย์ร้อน สุริยตัปปภาวปัญหา

๑๖๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมี เวสสันตรปัญหา

๑๖๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยทุกรกิริยา ทุกรกิริยาปัญหา

๑๖๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยกำลังของบุญบาป กุสลากุสลานํพลวาปัญหา

๑๖๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยการอุทิศบุญกุศล เปตอุททิสสผลปัญหา

๑๖๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยการอุทิศบาปกรรม กุสลากุสลมหันตามหันตภาวปัญหา

๑๖๘

ปัญหาที่ ๑๐

ว่าด้วยฝัน สุปินปัญหา

เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๙

๑๖๙

ปัญหาที่ ๑

ว่าด้วยถึงที่ตาย หรือไม่ถึงที่ก็ตาย กาลากาลมรณปัญหา

๑๗๐

ปัญหาที่ ๒

ว่าด้วยพระอรหันต์นิพพานมีปาฏิหาริย์ ปรินิพพุตานํ เจติเย ปฏิหาริยปัญหา

๑๗๑

ปัญหาที่ ๓

ว่าด้วยสัตว์มีโอกาสได้มรรคผลทุกจำพวกหรือไม่ เอกัจจาเนกัจจานํธัมมาภิสมยปัญหา

๑๗๒

ปัญหาที่ ๔

ว่าด้วยพระนิพพานมีทุกข์ปนด้วยหรือไม่ นิพพานอทุกขมิสสภาวปัญหา

๑๗๓

ปัญหาที่ ๕

ว่าด้วยคุณแห่งพระนิพพาน นิพพานปัญหา

๑๗๔

ปัญหาที่ ๖

ว่าด้วยการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน นิพพานสัจนิกรณปัญหา

๑๗๕

ปัญหาที่ ๗

ว่าด้วยที่ตั้งแห่งพระนิพพาน นิพพานปัฏฐานปัญหา

๑๗๖

ปัญหาที่ ๘

ว่าด้วยการอนุมานพระนิพพาน อนุมานปัญหา

๑๗๗

ปัญหาที่ ๙

ว่าด้วยธุดงค์ ธุตังคปัญหา

อุปมากถาปัญหาบทมาติกา

โฆรสวรรคที่ ๑

๑๗๘

องค์ ๑ แห่ง ลา

๑๗๙

องค์ ๕ แห่ง ไก่

๑๘๐

องค์ ๑ แห่ง กระแต

๑๘๑

องค์ ๒ แห่ง พ่อเสือเหลือง

๑๘๒

องค์ ๑ แห่ง นางเสือเหลือง

๑๘๓

องค์ ๕ แห่ง เต่า

๑๘๔

องค์ ๑ แห่ง ปี่

๑๘๕

องค์ ๑ แห่ง รางปืน

๑๘๖

องค์ ๒ แห่ง กา

๑๘๗

องค์ ๒ แห่ง ลิง

ลาวุลตาวรรคที่ ๒

๑๘๘

องค์ ๑ แห่ง เถาน้ำเต้า

๑๘๙

องค์ ๓ แห่ง บัว

๑๙๐

องค์ ๒ แห่ง พืช

๑๙๑

องค์ ๑ แห่ง ไม้ขานาง

๑๙๒

องค์ ๓ แห่ง เรือ

๑๙๓

องค์ ๒ แห่ง เรือติดโสโครก

๑๙๔

องค์ ๑ แห่ง เสากระโดง

๑๙๕

องค์ ๓ แห่ง ต้นหน

๑๙๖

องค์ ๑ แห่ง คนงาน

๑๙๗

องค์ ๕ แห่ง มหาสมุทร

จักกวัตติวรรคที่ ๓

๑๙๘

องค์ ๕ แห่ง แผ่นดิน

๑๙๙

องค์ ๕ แห่ง น้ำ

๒๐๐

องค์ ๕ แห่ง ไฟ

๒๐๑

องค์ ๕ แห่ง ลม

๒๐๒

องค์ ๕ แห่ง ภูเขา

๒๐๓

องค์ ๕ แห่ง อากาศ

๒๐๔

องค์ ๕ แห่ง พระจันทร์

๒๐๕

องค์ ๗ แห่ง พระอาทิตย์

๒๐๖

องค์ ๓ แห่ง ท้าวสักกะ

๒๐๗

องค์ ๔ แห่ง พระเจ้าจักรพรรดิ์

กุญชรวรรคที่ ๔

๒๐๘

องค์ ๑ แห่ง ปลวก

๒๐๙

องค์ ๒ แห่ง แมว

๒๑๐

องค์ ๑ แห่ง หนู

๒๑๑

องค์ ๑ แห่ง แมลงป่อง

๒๑๒

องค์ ๑ แห่ง พังพอน

๒๑๓

องค์ ๒ แห่ง สุนัขจิ้งจอก

๒๑๔

องค์ ๓ แห่ง เนื้อ

๒๑๕

องค์ ๔ แห่ง โค

๒๑๖

องค์ ๒ แห่ง สุกร

๒๑๗

องค์ ๕ แห่ง ช้าง

สีหวรรคที่ ๕

๒๑๘

องค์ ๗ แห่ง ราชสีห์

๒๑๙

องค์ ๓ แห่ง นกจากพราก

๒๒๐

องค์ ๒ แห่ง นางนกเงือก

๒๒๑

องค์ ๑ แห่ง นกกระจอก

๒๒๒

องค์ ๒ แห่ง นกเค้า

๒๒๓

องค์ ๑ แห่ง นกตะขาบ

๒๒๔

องค์ ๒ แห่ง ค้างคาว

๒๒๕

องค์ ๑ แห่ง ปลิง

๒๒๖

องค์ ๓ แห่ง งู

๒๒๗

องค์ ๑ แห่ง งูเหลือม

มักกฏกวรรคที่ ๖

๒๒๘

องค์ ๑ แห่ง แมลงมุม

๒๒๙

องค์ ๑ แห่ง ทารกกินนม

๒๓๐

องค์ ๑ แห่ง เต่าเหลือง

๒๓๑

องค์ ๕ แห่ง ป่าชัฎ

๒๓๒

องค์ ๓ แห่ง ต้นไม้

๒๓๓

องค์ ๕ แห่ง ฝน

๒๓๔

องค์ ๓ แห่ง แก้วมณี

๒๓๕

องค์ ๔ แห่ง พรานเนื้อ

๒๓๖

องค์ ๒ แห่ง พรานเบ็ด

๒๓๗

องค์ ๒ แห่ง ช่างไม้

กุมภวรรคที่ ๗

๒๓๘

องค์ ๑ แห่ง หม้อ

๒๓๙

องค์ ๒ แห่ง กาลักน้ำ

๒๔๐

องค์ ๓ แห่ง ร่ม

๒๔๑

องค์ ๓ แห่ง นา

๒๔๒

องค์ ๒ แห่ง ยา

๒๔๓

องค์ ๓ แห่ง โภชนะ

๒๔๔

องค์ ๔ แห่ง นายขมังธนู

อ้างอิงครับ : http://www.dharma-gateway.com/dhamma/dhamma-25-00-01.ht
m

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: