RSS

[ภาพที่ ๑๗] เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วก็โจษจันกันทั่วเมือง

เมื่อนายฉันนะ มหาดเล็กผู้ซื่อสัตย์ กลับคืนไปแจ้งข่าวทางเมืองกบิลพัสดุ์แล้ว พระมหาบุรุษ หรือ ก่อนแต่นี้คือ เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จจากหาดทรายชายฝั่งแม่น้ำอโนมา ไปยังตำบลที่มีป่ามะม่วงมาก

แห่งหนึ่ง ที่เรียกโดยชื่อว่า ” อนุปิยอัมพวัน” ตำบลนี้อยู่ในเขตแขวงมัลลชนบท ประทับอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์ ในวันที่ ๘ จึงเสด็จจาริกเข้าแคว้นมคธไปโดยลำดับ จนถึง กรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้

ในสมัยนั้น แคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ่ มั่งคั่ง มากด้วยพลเมือง และมีอำนาจมากเท่าเทียมกับอีกแคว้นหนึ่ง ในสมัยเดียวกันนั้นคือ แคว้นโกศล ซึ่งมีกรุงสาวัตถี เป็นเมืองหลวง
กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ของกรุงราชคฤห์ แห่งแคว้นมคธ ในสมัยที่กล่าวมานี้ ทรงพระนามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร”

ทรงมีพระชนมายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระมหาบุรุษ ขณะที่กล่าวนี้ จึงทรงเป็นกษัตริย์หนุ่ม
เวลาเช้า พระมหาบุรุษเสด็จเข้าเมือง ชาวเมือง” ตื่นเอิกเกริกโกลาหลทั่วทั้งพระนคร” เพราะได้เห็นนักบวชที่ทรงรูปสิริลักษณะเลิศบุรุษ จะว่าเป็นเทวดา หรือ นาค สุบรรณ (ครุฑ) คนธรรพ์ ทานพ (อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย) ประการใดก็มิได้รู้ เข้ามาสู่พระนคร เที่ยวโคจรบิณฑบาตประหลาดนัก ต่างก็โจษจันกันทั่วเมือง

เจ้าชายสิทธัตถะ หรือ ขณะนี้คือ พระมหาบุรุษ และต่อมา คือ พระพุทธเจ้า ทรงเกิด ในขัตติยะสกุล คือ สกุลกษัตริย์ ทรงเป็นอุภโตสุชาต คือ ทรงมีพระชาติกำเนิดเป็นกษัตริย์บริสุทธิ์ ทั้งฝ่ายพระบิดา และฝ่ายพระมารดา ทรงมีผิวพรรณที่ภาษาบาลี เรียกว่า “กาญจนวัณโณ” แปลตามตัวว่า “ผิวทอง”

ความหมายก็คือ ผิวเหลืองขาว ทรงมีพระรูปโฉมสง่างาม ถึงแม้จะทรงปลงพระเกศา และพระมัสสุ และทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ อย่างนักบวชผู้สละทิ้งความงามทางฆราวาสวิสัยแล้วก็ตาม แต่พระอาการ กิริยาเวลาเสด็จดำเนินก็ยังคงลีลาของกษัตริย์ชัดเจน คือ สง่างามผิดแผกสามัญชน เพราะเหตุนี้ เมื่อชาวเมืองราชคฤห์ได้เห็น จึงแตกตื่นกัน จนความทราบไปถึงพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นพระราชาธิบดีแห่งกรุงราชคฤห์

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: