RSS

[ภาพที่ ๔๘] เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่า “นั่นคือบิดาของเจ้า”

เมื่อฝนโบกขรพรรษตากลงมาห่าใหญ่ พระสงฆ์สาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าครั้งนี้ เห็นเป็นที่อัศจรรย์ จึงสนทนากันด้วยความพิศวงว่า ฝนเช่นนี้ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อน พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกพระสงฆ์ว่า ฝนโบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่น่าอัศจรรย์เลย แต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือ ฝนโบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็น “พระเวสสันดร”

พระสงฆ์ทั้งปวงใคร่สดับเรื่องราวของพระเวสสันดร จึงทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่อง “เวสสันดรชาดก” ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนพระเวสสันดรเสด็จนิวัติกลับเข้าเมือง และเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นห่าใหญ่เหมือนคราวนี้ เรื่องเวสสันดรชาดกที่คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา อาราธนาสงฆ์เทศน์ให้ฟังที่เรียกว่า “เทศน์มหาชาติ” ทุกวันนี้นั้น เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาครั้งนี้ คือ ในคราวเสด็จโปรดพระประยูรญาติเป็นครั้งแรกนี้เอง ฝ่ายพระประยูรญาติทั้งปวง รวมทั้งพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาด้วย ต่างถวายบังคมพระพุทธเจ้า แล้วทูลลาเสด็จกลับเข้าเมือง แต่จะได้มีผู้หนึ่งผู้ใดทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปทรงรับอาหารบิณฑบาตที่นิเวศน์ของตนก็หาไม่

รุ่งเช้า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้งหมด จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมือง ชาวเมืองแตกตื่นกันโกลาหล ด้วยไม่เคยคิดว่า พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์โดยพระชาติกำเนิด จะเสด็จภิกขา แปลความหมายให้เป็นภาษาสามัญที่สุภาพหน่อยก็ว่า เที่ยวขอเขากิน

ปฐมสมโพธิรายงานเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า “ในขณะนั้นบรรดามหาชนชาวเมืองจึงว่า พระผู้เป็นเจ้าสิทธัตถะราชกุมารเที่ยวภิกขาจารบิณฑบาต ดังนั้น ก็ชวนกันเปิดแกลแห่งเรือนทั้งหลายต่าง ๆ อันมีพื้น ๒ ชั้น และ ๓ ชั้น เป็นต้น แต่ล้วนขวนขวายในกิจที่จะเล็งดูพระสัพพัญญู อันเสด็จเที่ยวบิณฑบาตทั้งสิ้น”

แม้พระนางพิมพา ยโสธรา ผู้เคยเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือ พระพุทธเจ้า ซึ่งมีพระทัยไม่เคยสร่างพระโสกี ตลอดมา ได้ยินเสียงชาวเมืองอื้ออึงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองมาตามถนน ก็จูงพระหัตถ์พระราหุลผู้โอรส ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๗ ปี เสด็จไปยังช่องพระแกล ครั้นเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จนำหน้าพระสงฆ์มา พระนางก็ทรงชี้ให้ราหุลดู และตรัสบอกโอรสว่า “นั่นคือพระบิดาของเจ้า”

***************************************************************************

หมายเหตุ

เหตุการณ์นี้เป็นที่มาของ พระประจำวันพุธ “ปางอุ้มบาตร”


***************************************************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของ พระประจำวัน


Advertisements
 

One response to “[ภาพที่ ๔๘] เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่า “นั่นคือบิดาของเจ้า”

  1. Anonymous

    May 11, 2018 at 14:24

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: