RSS

ภาพพุทธประวัติ

ภาพพุทธประวัติ วาดโดย อ.เหม เวชกร ครับ

[ภาพที่ ๐๑] เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ ให้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

[ภาพที่ ๐๒] ทรงรับคำเชิญ แล้วจุติมาถือกำเนิดในตระกูลกษัตริย์ศากยะ ณ กรุงกบิลพัสดุ์

[ภาพที่ ๐๓] พอประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ก็ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าว

[ภาพที่ ๐๔] อสิตดาบสมาเยี่ยม เห็นพระกุมาร ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะก็ถวายบังคม

[ภาพที่ ๐๕] พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภชพระกุมาร ถวายพระนามว่า พระสิทธัตถะ

[ภาพที่ ๐๖] ทรงบรรลุปฐมฌานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับใต้ร่มหว้าในพิธีแรกนาขวัญ

[ภาพที่ ๐๗] ทรงประลองศิลปศาสตร์ ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงดังกระหึ่มเมือง

[ภาพที่ ๐๘] พระบิดาทรงอภิเษกสมรส พระสิทธัตถะ กับ พระนางพิมพายโสธรา

[ภาพที่ ๐๙] เสด็จประพาสสวน ทรงเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต

[ภาพที่ ๑๐] ทรงสรงสนานน้ำในสระ ราชบุรุษไปทูลว่า พระนางพิมพาประสูติพระโอรสแล้ว

 …………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๑๑] ทรงเปลื้องสังวาลประทานนางกีสาโคตมี ซึ่งสดุดีพระคุณขณะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท

[ภาพที่ ๑๒] ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนมกรมใน นอนระเกะระกะ ระอาพระทัยใคร่ผนวช

[ภาพที่ ๑๓] เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา ซึ่งกำลังหลับสนิท เป็นนิมิตอำลาผนวช

[ภาพที่ ๑๔] ทรงปลุกนายฉันนะ ให้ผูกม้ากัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชา

[ภาพที่ ๑๕] พระยามารห้ามบรรพชา ว่าอีก ๗ วัน จะได้เสวยสมบัติบรมจักร แต่ไม่ทรงฟัง

[ภาพที่ ๑๖] ทรงตัดพระโมลีถือเพศบรรพชา ณ ริมฝั่งอโนมา ฆฏิการพรหมถวายอัฐบริขาร

[ภาพที่ ๑๗] เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วก็โจษจันกันทั่วเมือง

[ภาพที่ ๑๘] พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า ทูลขอปฏิญาณว่า ถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดก่อน

[ภาพที่ ๑๙] เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชีป่ากับอาฬารดาบส เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ก็ทรงหลีกไป

[ภาพที่ ๒๐] เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอันสงัดเงียบ ทรงพอพระทัยประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่น

…………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๒๑] ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา

[ภาพที่ ๒๒] เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสี มาถวายข้าวมธุปายาส โดยสำคัญว่าเป็นเทวดา

[ภาพที่ ๒๓] ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ พญานาคก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้

[ภาพที่ ๒๔] เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคา ซึ่งโสตถิยะพราหมณ์ถวายในระหว่างทาง

[ภาพที่ ๒๕] ทรงลาดหญ้าประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพระยามารก็กรีฑาพลมาขับไล่

[ภาพที่ ๒๖] แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พระยามารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี

[ภาพที่ ๒๗] พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อนรำถวายเป็นพุทธบูชา

[ภาพที่ ๒๘] เสด็จประทับโคนต้นไทร สามธิดามาร มาประโลมล่อให้หลง ก็ไม่ทรงยินดี

[ภาพที่ ๒๙] ย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตกพรำ พญานาคมาขดขนดปกพระกายกำบังฝน

[ภาพที่ ๓๐] ขณะประทับโคนไม้เกด ท้าวโลกบาลถวายบาตร เทวดาบอกสองพาณิชให้ไปเฝ้า

…………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๓๑] สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก

[ภาพที่ ๓๒] กลับมาประทับโคนต้นไทร ท้อพระทัยในอันโปรดสัตว์ สหัมบดีพรหมต้องทูลวิงวอน

[ภาพที่ ๓๓] ทรงคำนึงถึงอุปนิสัยเวไนยสัตว์ เปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า จึงรับอาราธนา

[ภาพที่ ๓๔] เสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดเบญจวัคคีย์ พบอุปกาชีวกในระหว่างทาง

[ภาพที่ ๓๕] ถึงป่าอิสิปตนะ เบญจวัคคีย์เห็นแต่ไกล นัดกันว่าจะไม่ต้อนรับ แต่แล้วก็กลับใจ

[ภาพที่ ๓๖] สำแดงปฐมเทศนา ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม

[ภาพที่ ๓๗] ยสกุลบุตร หน่ายสมบัติ เดินไปสู่ป่าอิสิปตนะ พบพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรด

[ภาพที่ ๓๘] เสด็จไปหาชฎิล อุรุเวลกัสสป ขอพักในโรงไฟ ชฎิลบอกว่ามีนาคร้าย ก็ไม่ทรงฟัง

[ภาพที่ ๓๙] บันดาลให้นาคราชขดกายลงในบาตร ให้ชฎิลดู ชฎิลก็ยังไม่เลื่อมใส

[ภาพที่ ๔๐] วันหนึ่งฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา

…………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๔๑] พระอุรุเวลกัสสปประกาศตนเป็นพุทธสาวก ต่อหน้าพระเจ้าพิมพิสาร ณ สวนตาลหนุ่ม

[ภาพที่ ๔๒] พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใส ทรงหลั่งน้ำถวายวัดเวฬุวันเป็นที่ปฐมสังฆาราม

[ภาพที่ ๔๓] ท้าวเธอทรงบำเพ็ญกุศลให้พระญาติที่เกิดเป็นเปรต เปรตทั้งหลายต่างโมทนารับส่วนบุญ

[ภาพที่ ๔๔] พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร อัครสาวกซ้าย-ขวา มาทูลขอบรรพชาเป็นเอหิภิกขุ

[ภาพที่ ๔๕] พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันต์สงฆ์ในวันเพ็ญมาฆบูชา

[ภาพที่ ๔๖] เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม

[ภาพที่ ๔๗] ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็น หมู่พระญาติก็สิ้นทิฐิมานะ ถวายบังคมพร้อมกัน

[ภาพที่ ๔๘] เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่า “นั่นคือบิดาของเจ้า”

[ภาพที่ ๔๙] พระพุทธบิดาทราบข่าว ก็เสด็จมาตัดพ้อ ทูลขอให้เสด็จไปประทับเสวยในวัง

[ภาพที่ ๕๐] พระนางพิมพาพิลาปรำพันถึงพระพุทธองค์ เสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดถึงในปราสาท

…………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๕๑] พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ นางคู่วิวาห์ร้องสั่งให้รีบกลับ พอถึงวัดกลับชวนให้บวช

[ภาพที่ ๕๒] พระราหุลแสดงความซาบซึ้งในพระพุทธองค์ผู้เป็นบิดา จนลืมทูลขอราชสมบัติ

[ภาพที่ ๕๓] ทรงมอบสมบัติพระนิพพานแก่พระราหุล โดยให้บรรพชาเป็นสามเณรองค์แรก

[ภาพที่ ๕๔] ทรงพาพระนันทะไปชมนางฟ้า

[ภาพที่ ๕๕] พระเทวทัตสำแดงฤทธิ์ให้อชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส เพื่อให้รับเป็นโยมอุปัฏฐาก

[ภาพที่ ๕๖] นายขมังธนูซึ่งพระเทวทัตส่งไปฆ่าพระพุทธองค์ ปลงอาวุธฟังธรรม สำเร็จมรรคผล

[ภาพที่ ๕๗] พระเทวทัตได้สำนึกในความผิดของตน ใคร่ทูลขอขมา แต่ถูกธรณีสูบเสียก่อนเข้าเฝ้า

[ภาพที่ ๕๘] พระแม่น้าทูลถวายผ้า โปรดให้ถวายอชิตภิกขุ ซึ่งต่อไปจะตรัสรู้เป็นพระศรีอาริย์

[ภาพที่ ๕๙] ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดา ซึ่งแย่งกันทดน้ำเข้านา มิให้วิวาทกัน

[ภาพที่ ๖๐] พระพุทธบิดาประชวร เสด็จโปรด กระทั่งสำเร็จพระอรหันต์แล้วนิพพาน

…………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๖๑] พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี นำนางกษัตริย์บริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณี

[ภาพที่ ๖๒] ทรงสำแดงยมกปาฏิหาริย์ข่มพวกเดียรถีย์ ที่ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์

[ภาพที่ ๖๓] แล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระพุทธมารดา

[ภาพที่ ๖๔] ถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยบันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงิน

[ภาพที่ ๖๕] ครั้นแล้วก็ทรงเปิดโลก บันดาลให้ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก แลเห็นซึ่งกันและกัน

[ภาพที่ ๖๖] ครั้งหนึ่งเสด็จไปจำพรรษา ณ ป่าเลไล โดยมีช้างกับลิง เป็นพุทธอุปัฏฐาก

[ภาพที่ ๖๗] ถึงเพ็ญเดือน ๓ พรรษาที่ ๔๕ พระยามารเข้าเฝ้า ทูลให้เสด็จปรินิพพาน ทรงรับอาราธนา

[ภาพที่ ๖๘] มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า ทรงปลงอายุสังขารแล้ว อีกสามเดือนจะนิพพาน

[ภาพที่ ๖๙] รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร เยื้องพระกาย ดูกรุงไพศาลีเป็นครั้งสุดท้าย

[ภาพที่ ๗๐] เช้าวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงเสวยมังสะสุกรอ่อน ที่บ้านนายจุนทะ นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาต

…………………………………………………………………………………………………

[ภาพที่ ๗๑] เสด็จไปกรุงกุสินารา ทรงกระหายน้ำ โปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย

[ภาพที่ ๗๒] ปุกกุสะบุตรแห่งมัลลกษัตริย์แวะเข้าเฝ้า ถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสีทอง

[ภาพที่ ๗๓] เสด็จถึงสาลวันกรุงกุสินารา โปรดให้พระอานนท์จัดท่่ีบรรทม ระหว่างไม้รังทั้งคู่

[ภาพที่ ๗๔] พระอานนท์ไปยืนเหนี่ยวสลักเพชรพระวิหาร ร้องไห้รำพันถึงพระพุทธองค์

[ภาพที่ ๗๕] ทรงแสดงธรรม โปรดสุภัททะปริพาชกให้สำเร็จมรรคผล นับเป็นปัจฉิมเวไนย

[ภาพที่ ๗๖] ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎกเป็นศาสดา ประทานปัจฉิมโอวาท แล้วปรินิพพาน

[ภาพที่ ๗๗] พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพานก็ร้องไห้

[ภาพที่ ๗๘] พอพระมหากัสสปถวายบังคมพระพุทธศพ เพลิงสวรรค์ก็บันดาลลุกโชติช่วง

[ภาพที่ ๗๙] โทณพราหมณ์แบ่งสรรพระบรมธาตุ แก่พราหมณ์และกษัตริย์ ๗ หัวเมือง

[ภาพที่ ๘๐] พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้

*********************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

ภาพจากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา

Book Reviews – ปฐมสมโพธิกถา: หนังสือภาพพุทธประวัติ

Advertisements
 

8 responses to “ภาพพุทธประวัติ

 1. Trang Suwannasilp

  September 23, 2010 at 22:44

  ผลบุญใดพึ่งมีจากการลงรูปพุทธประวัตินี้ ผมขออุทิศทั้งหมดให้กับ อ.เหม เวชกร, ผู้ประพันธ์เนื่อเรื่องประกอบภาพ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน

   
 2. Trang Suwannasilp

  September 23, 2010 at 22:46

  รูปภาพ และ เนื้อหา นี้ ผมได้มานานแล้วครับ ทราบแค่ว่า ภาพวาดโดยอ.เหม เวชกร แต่ว่า นอกจากนี้ผมไม่ทราบเลย

  ถ้าใครทราบที่ไปที่มาของชุดภาพพุทธประวัติ รบกวนช่วยบอกผมด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ

   
 3. amporn

  September 28, 2010 at 10:22

  ขอบคุณครับผมก็ชอบผลงานของอาจารย์เหม มากๆ
  ขอบคุณที่สร้างเว็ปนี้นะครับ
  ขออานุสงส์จงถึงท่านอาจารย์นะครับ
  อนุโมทนาครับ

   
  • Trang Suwannasilp

   October 8, 2010 at 00:43

   ขอบพระคุณที่มาเยี่ยมชมนะครับ คุณamporn

   ถ้ามีอะไรติชม ก็บอกน่าได้นะครับ ผมจะได้ปรับปรุงBLOGของผมให้ดีขึ้น

    
 4. กน

  April 3, 2011 at 22:14

  ขออนุโมทนาบุญด้วยน่ะครับ ชอบมากเลยครับ

   
  • Trang Suwannasilp

   April 11, 2011 at 02:04

   ขอบคุณมากเลยนะครับ ^ ^

    
 5. Anonymous

  July 23, 2015 at 06:20

  สาธุ สาธุ

   
 6. ศิริพร ใจยะเขียว

  June 30, 2016 at 15:30

  ขอบคุณค่ะคุณ Trang Suwannasilp กัลยาณมิตรอีกหนึ่งท่านสำหรับสิ่่่งดีดีและถูกต้อง เปิดหูตารับรู้รับทราบด้วยจิตอธิษฐานของดิฉันขอบุญกุศลและอานิสงฆ์และผลานิสงฆ์ของการเผยแพร่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องในพระพุทธประวัติจงส่งไปถีงผู้ให้และผู้รับตลอดถึง พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลานญาติและผู้มีพระคุณและขอมอบถวายเป็นพระพุทธบูชาตลอดอายุพระพุทธศาสนาเทอญ สาธุ ขอให้ครอบครัวผู้เผยแพร่พบแต่ความสุขความเจริญนะคะ อนุโมทนาบุญค่ะ ( ภาพที่ ๑ – ภาพที่ ๘๐ และเรื่องราวการบันทึกพุทธประวัติที่ถูกต้องเพื่อการเผยแผ่ธรรมในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนยุคศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ )

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: